Partnerprogramma voorwaarden

Ons partnerprogramma:Tekstgraveren.nl affiliate programma


Artikel 1

1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Tekstgraveren.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Tekstgraveren.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.


Artikel 2

2.1 - Deelname Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Tekstgraveren.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 - Beoordeling Het is ter beoordeling van Tekstgraveren.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Tekstgraveren.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.


Artikel 3

3.1 - Algemene toelatingseisen

•               Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

•               De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.

•               Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 - WebsitesIedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Tekstgraveren.nl dient zich te onthouden van:

•               erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter

•               misleiden van derden

•               schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden

•               bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten

•               conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Tekstgraveren.nl

•               discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 - Email Opname van links naar Tekstgraveren.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.


Artikel 4

4.1 - Affiliate programma De affiliate partner ontvangt in overleg met Tekstgraveren.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Tekstgraveren.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. Directe verkoop van Tekstgraveren.nl - producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan. Hierover dienen apart afspraken te worden gemaakt.

4.2 - Links Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 - Metingen De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Tekstgraveren.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Tekstgraveren.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.


Artikel 5

5.1 - Betalingen Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2 - Rekeningnummers Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliate partner.

5.3 - Beoordeling Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Tekstgraveren.nl.


Artikel 6

6.1 - Beëindiging overeenkomst Tekstgraveren.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Tekstgraveren.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 - Uitsluiting Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.


Artikel 7

7.1 - Wijzigen voorwaarden Tekstgraveren.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 - Gevolgen De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.


Artikel 8

8.1- Schade Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Tekstgraveren.nl affiliate programma zal door Tekstgraveren.nl op de overtreder worden verhaald.


Artikel 9

9.1 - Aansprakelijkheid Tekstgraveren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.


Artikel 10

10.1 - Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten door en met Tekstgraveren.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.